Show More

ייצוג חברות בינלאומיות

כחלק אינטגרלי מהעבודה של ע.מ.י.ק עם ציוד וטכנולוגיות מתקדמות, החברה מייצגת מספר יצרנים וחברות בינלאומיות המפתחות ומיצרות ציוד ביומטרי וטכנולוגיות זיהוי .

ייצוג זה נמשך במשך שנים ארוכות ומשלב היכרות אישית של אנשי ע.מ.י.ק עם מנהלים וגורמי תמיכה וסיוע בחברות המיוצגות.

חלק מהסוכנויות הינן בייצוג בלעדי, ובחלק נוסף עמיק היא סוכן מורשה בארץ למכירת הציוד והפתרונות של החברות מחו"ל.

 

בין החברות המיוצגות ניתן למצא את: